×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com
بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری
تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری
  • 4
  • The Godfather Architectural Studies
  • Reference Architecture writings
  • مرجع مطالعات معماری

دانلود مطالعات طراحی مدرسه معماری

دانلود مطالعات طراحی مدرسه معماری
0

دانلود مطالعات طراحی مدرسه معماری

15000 تومان – دانلود

فصل اول : بیان موضوع طراحی
1- عنوان
2- بیان مساله و ضرورت طراحی
3- بیان اهداف
4- مبانی نظری عام طرح
فصل دوم: مطالعات پایه
1- آموزش عمومی
1-1- هدف از آموزش
1-2- تأثیر آموزش بر فرهنگ
1-3- تأثیر فرهنگ بر جامعه
1-3-1- ارزش‌ها و صورتهای پایدار و کهن
1-3-2- ارزش‌ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک
1-3-3- ارزش‌ها و صورتهای زودگذر یا مد
1-4- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ
1-4-1- فهم میراث فرهنگی
1-4-2- ارزش سنجی میراث فرهنگی
1-4-3- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی
2- آموزش و پرورش
2-1- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران
2-1-1- سیستم آموزشی سنتی
2-2- مدرسه در تاریخ معماری ایران
2-2-1- قبل از ورود اسلام
2-2-2- بعد از ورود اسلام
2-2-2-1- مدارس در دوران اولیه سلجوق
2-2-2-2- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی
2-2-2-3- دوران طلایی مدارس ایرانی
2-2-2-4- مدارس دوران صفویه
2-2-3- استخراج ویژگی‌های برجسته معماری ایرانی در طراحی مدارس
2-2-4- مدرسه در تاریخ معماری ایران
2-2-4-1- بررسی تعدادی از مدارس قدیمی ایران
2-2-4-1-1- مدرسه دارالفنون
2-2-4-1-2- مسجد مدرسه سپهسالار
2-2-4-1-3-  مدرسه علیا»‌ی تون (فردوس)
2-2-4-1-4- مدرسه علمیه علیا
2-2-4-2- آموزش و پرورش در دوران معاصر
2-2-4-2-1- ایجاد نوعی مقایسه بین شرایط امروز و دیروز
2-3- اهداف آموزش و پرورش در ایران
2-4- تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها
2-4-1- پیدایش اولین هنرستان‌ها (مراکز فنی حرفه ای) در ایران
2-4-2- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها
2-4-2-1- محتوای آموزش
2-4-3- اهمیت و آموزش فنی حرفه‌ای (هنرستان ها)
2-4-4- اهداف آموزش فنی حرفه‌ای
2-5- نقد و بررسی نظام‌های آموزش و پرورش
2-5-1- سیستم آموزشی سنتی (معلم محور)
2-5-2- سیستم آموزش رایج (موضوع محور)
2-5-3- سیستم آموزشی مدرن (دانش‌آموز محور)
2-6- مقایسه سیستم‌های آموزشی و انتخاب شیوه آموزشی مناسب
3- هنر
3-1- وابستگی انسان امروز با موضوعات فرهنگی مثل هنر
3-1-1- تعریف فرهنگ
3-1-2- تعریف و منشا هنر
3-1-3- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن
3-2- فلسفه هنر- چیستی هنر
3-2-1- تعریف هنر در موضوع
3-3- انواع هنر
3-3-1- هنرهای دیداری
3-3-2- هنرهای شنیداری
3-3-3- هنرهای گفتاری
3-3-4- هنرهای آمیخته
3-4- هنر زیبا و هنر کاربردی (دوگانگی کاذب)
3-5- تعریف هنرهای تجسمی
4- نوجوانی و جوانی
4-1- تعریف جوانی (بررسی روانشناختی گروه سنی جوان)
4-1-1- مشخصه اصلی دوره جوانی
4-1-2- سنین نوجوانی و جوان
4-2- رشد جسمی و جنسی (بلوغ)
4-3- رشد و تغییرات تفکر در نوجوان و جوان
4-4- خلاقیت ویژگی مهم نوجوانان و جوانان
4-4-1- خلاقیت چیست؟
4-4-1-1- تفکر واگرا
4-4-1-2- تفکر همگرا
4-4-2- ویژگی‌های نوجوان خلاق
4-4-3- خلاقیت و محیط اجتماعی
4-5- روحیات جوان
4-5-1- خود و خودانگاره
4-5-2- عزت نفس
4-5-2-1- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران
4-5-2-2- عوامل موثر در عزت نفس
4-5-3- شخصیت و عوامل تاثیر گذار برآن
4-5-4- هویت و عوامل شکل دهنده آن
4-5-4-1- دستیابی به هویت
4-5-4-2- تعلیق هویت
4-5-4-3- توقف هویت
4-5-4-4- پراکندگی هویت
4-5-5- وضعیت هویت در سنین مختلف
4-5-5-1- هویت جنسی
4-5-5-2- هویت اجتماعی و فرهنگی
4-6- عواطف در جوانان
4-7- نیازهای جوانان
4-7-1- نیازهای کمبود
4-7-2- نیازهای رشد
4-7-3- نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ارضای آنها
4-8- علایق جوانان
4-9- نظام‌های فرهنگی- اجتماعی موثر در رشد نوجوانان و جونان
4– تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نوجوانان و جوانان
4– جایگاه جوان در جامعه
فصل سوم : مطالعات تکمیلی
1- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی
1-1- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی
1-1-1- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی
1-1-2- پارکینگ در کاربری آموزشی
2- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی
2-1- مکان یابی فضای آموزشی
2-1-1- کاربری‌های سازگار
2-1-2- کاربری‌های ناسازگار
2-1-3- قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی
2-1-4- تحلیل و پیشنهادات همجواریها
2-1-5- مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین
2-1-6- شرایط محیطی
2-1-7- اوضاع طبیعی زمین
2-2- جهت یابی فضای آموزشی
2-3- دسترسی به فضای آموزشی
2-3-1- شعاع دسترسی
2-3-2- عوامل کاهش شعاع دسترسی
2-4- ایمنی واحدهای آموزشی
2-4-1- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
2-4-2- ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی
2-4-2-1- حریق
2-4-2-2- خطوط انتقال و توزیع برق
2-4-3- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه
2-4-4- رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس
2-5- ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه
2-6- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
2-6-1- ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه
2-7- خصوصیات فیزیکی مدارس
2-7-1- انواع سازماندهی مدارس
2-7-1-1- سازماندهی مرکزی
2-7-1-2- سازماندهی خطی
2-7-1-3- سازماندهی شعاعی
2-7-1-4- سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی
2-7- خصوصیات فیزیکی مدرسه
2-7-2- ظرفیت مدارس
2-7-3- تعداد طبقات مدارس
2-7-4- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز
2-7-6- ظرفیت و سرانه فضاها
2-7-6-1- فضاهای بسته و سرپوشیده
2-7-6-2- فضاهای محوطه
2-7-7- سازمان دهی و ساخت کلاس
2-7-7-1- سازمان اجتماعی کلاس
2-7-7-2- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس)
2-8- خصوصیات محیط درس
2-8-1- نورگیری کلاس‌ها
2-8-1-1- استفاده از نور طبیعی
2-8-1-2- استفاده از نور مصنوعی
2-8-2- اهمیت عامل رنگ در فضاهای آموزشی
2-8-2-1- مبانی رنگها
2-8-3- صوت
2-8-3-2- آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه
2-8-3-3- روش‌های کنترل سر و صدا
2-8-4- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
2-9- خروجی‌های مدارس
2–راهروهای پله
2– راهرو ها
2– نرده‌های حفاظ پله
2– درها
2– فضاهای واحد آموزشی
2–1- فضاهای بسته یا سرپوشیده
2–2- فضاهای باز و محوطه
2– نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی
2-16- اصول کلی در طراحی هنرستانها
2-17- آشنایی بارشته نقشه کشی معماری
2-18- اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس
چکیده فصل سوم ( مطالعات تکمیلی )
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی
1- بررسی نمونه‌های داخلی
1-1- هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران
1-2- دانشکده هنر‌های زیبا
2- بررسی نمونه‌های خارجی
2-1- دانشگاه پل
2-2- مدرسه هنر و معماری فلوریدا
فصل پنجم : مطالعات زمینه
مطالعات زمینه
1-1- ویژگی‌های شهر مشهد
1-1-1- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی
1-1-2-  خصوصیات اقلیمی
1-1-3- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
1-1-4- ویژگی‌های معماری در مناطق گرم و خشک
1-2- اثرات اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی
1-2-1- ضرورت توجه به بحث طراحی اقلیمی در ساختمان‌های آموزشی
1-3- عمده‌ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمانهای آموزشی در شرایط آب و هوایی مشهد
1-4- فرم کالبدی و سازمان دهی پلان
1-5- ابعاد و اندازه پنجره‌ها
1-6- عمق سایه بان
1-6-1- ضریب سایه بان (c)
1-7- تهویه مورد نیاز
1-8- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی
1-8-1- تاثیر رنگ خارجی
1-9- گیاهان و فضای سبز
1– پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش مکانیکی مناسب
2- مطالعات جمعیتی شهر مشهد
2-1- جمعیت کنونی شهر مشهد
2-2- جمعیت شناور شهر مشهد      0
2-3- جمعیت آینده شهر مشهد        0
فصل ششم : معرفی سایت پروژه
1ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی
2ـ معرفی سایت
2-1- بررسی منطقه پروژه
2-1-1- وضعیت فیزیکی زمین (ابعاد و اندازه‌های سایت)
2-1-2- موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف
2-1-3- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن
2-1-4- ترافیک
2-1-5- تراکم ساختمانی در محدوده سایت
3- سایت آنالیز
3-1- تحلیل دسترسی‌ها و درجه بندی معابر
3-2- بررسی کاربری‌های اطراف و تراکم طبقاتی
3-3- بررسی گره‌های ترافیکی و آگوستیک
3-4- بررسی وضعیت تابش
3-5- دید و منظر از بیرون سایت به درون
4- عکس‌های سایت
فصل هفتم : برنامه فیزیک طرح
برنامه فیزیکی طرح
فصل هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه
1- مبانی نظری خاص طرح
2- روند طراحی
2-1- لکه های پیشنهادی
2-2- احجام پیشنهادی
3- دیاگرام توجیه طرح پروژه
فصل نهم : مدارک و نقشه های طرح
مدارک و نقشه های طرح

منابع

15000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :240 صفحه
لینک کوتاه : https://motaleat.cad30ty.com/?p=687
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۱۶
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  دانلود مطالعات طراحی مدرسه معماری
قیمت : 15 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
15000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 10 =