×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com
بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری
تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری
  • 4
  • The Godfather Architectural Studies
  • Reference Architecture writings
  • مرجع مطالعات معماری

مطالعات مجموعه توریستی گردشگری مازندران

مطالعات مجموعه توريستي گردشگري مازندران
0

مطالعات مجموعه توریستی گردشگری مازندران

28000 تومان – دانلود

چکیده
مقدمه
فصل اول : مطالعات پایه طرح                                                               1
1-1- بررسی امکانات و روند رشد فیریکی و کالبدی شهر و محدوده مورد مطالعه                                                 2
1-1-1-بررسی روند رشد فیزیکی شهر مازندران                              2
1-1-2-بررسی امکان رشد کالبدی – حدود و جهات و مراحل توسعه شهر                4
1-1-3-امکانات رشد فیزیکی شهر                                8
1-1-4-جهات مختلف توسعه شهر                                 9
1-1-5-روند رشد فیزیکی محدوده مورد مطالعه                            10
1-2- امکانات ارتباطی داخلی و خارجی زمین محدوده طرح                                           11
1-2-1-شبکه ارتباطی در مقیاس شهر                                11
1-2-2-شبکه ارتباطی محدوده طرح و نحوه ارتباط و اتصال آن با شبکه شهری                             15
1-3- قابلیت های تقسیم زمین به واحدهای شهری و موقعیت زمین طرح در طرحهای مصوب نظام ناحیه بندی در شهر    16
1-4- بررسی شیب و شکل زمین                                     17
1-4-1-شیب زمین در مقیاس شهر و سیستم کلی دفع آبهای سطحی شهر                17
1-4-2-شیب و شکل زمین محدوده گردشگری اطراف مازندران                                     20
فصل دوم : جغرافیای استان مازندران                                                       22
2-1- موقعیت                                            24
2-2-تحولات زمین شناسی                                                                                                                                                      25

2-3- آب و هوا                                             26
2-3-1-عوامل تشکیل دهنده آب و هوای استان مازندران                         26
2-3-2-عرض جغرافیائی                                     27
2-3-3-جریانات هوایی                                     27
2-3-4-دریای خزر                                                    28
2-4- ناهمواریهای استان                                         28
2-5- حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها                                                31
2-5-1-حوزه آبریز خزر                                    31
2-6- دشت ها                                                32

2-7- وی‍‍‍‍‍‍‍ژگیهای جمعیت استان مازندران                                                                                                                                      34
2-7-1- زندگی عشایری                                                                                                                                    35
2-7-1-1-ایل مهم استان                                                                                                                             35
2-7-1-2-مشاغل وتولیدات عشایر استان       36
2-8- تقسیمات سیاسی استان مازندران                                                 37
2-9- معادن استان                                           38
2-10- قطب های گردشگری                                                                                                           38
2-10-1-قطب توریستی                                             38
2-11- شهرستان مازندران                                         41
2-11-1-موقعیت و حدود شهرستان مازندران                            41
2-11-2-سابقه تاریخی و وجه تسمیه شهرستان مازندران                        42
2-11-3-موقعیت طبیعی                                     43
2-11-4-آب و هوای مازندران                                    45
2-11-4-1-آبهای مازندران                                    52
2-11-4-1-1-منابع آب                                    53
2-11-4-1-1-1-بارشهای فصلی                                 53
2-11-4-1-1-2-قنات ها و سرچشمه ها                                       54
2-11-4-1-1-3-سد ها وبندها                     54
2-11-4-1-2-آبهای سطحی                                55
2-11-4-1-2-1-رود ارس یا آراز                                55
2-11-4-1-3-آبهای راکد                                55
2-11-4-1-3-1-مازندران                            55
2-11-4-1-3-2- نئور مازندران                            57
2-11-4-1-4-مصارف گوناگون آب                            57
2-11-5- پوشش گیاهی و حیات جانوری مازندران                                     58
2-11-5-1- پوشش گیاهی                   58
2-11-5-2- پوشش جانوری                                     60
2-11-6-ویژگیهای جمعیتی                                                60
2-11-7-ویژگیهای اقتصادی و معیشتی در شهرستان مازندران                                  60              2-11-7-1-کشاورزی       61
2-11-7-2-دامداری                                    62
2-11-7-3-صنایع دستی                                     63
2-11-7-4-صنایع ماشین                                                                           64
2-11-8-ویژگیهای فرهنگی شهر مازندران                                                   65
2-11-8-1-نهادهای فرهنگی در شهر مازندران                            65
2-11-8-2-بازیها و تفریحات سالم                                65
2-11-8-3-مراسم مذهبی در مازندران                                                      66
2-11-9-جاذبه های طبیعی و تاریخی مازندران                                                   66
2-11-9-1-جاذبه های طبیعی                                66
2-11-9-2-جاذبه های تاریخی                                66
2-11-10-راههای مازندران                                                                                                                                       70
2-11-10-1-جاده های ارتباطی خارجی مازندران                                                                                            70
2-11-10-2-شبکه ارتباطی شهرستان                                                                                                            71
2-11-10-2-1- شبکه ارتباطی وضع موجود مازندران                                     71
فصل سوم : مبانی نظری طرح معماری                      72
92
3-4-1-زمینه های خلاقیت            94
3-4-2-تخیل                                        95
3-4-3-نمایش ارزش – نظم و بی نظمی (تضاد)                            96
3-5-حرکت از جزبه کل وکلبه جز                                                                                                                                         97
3-6-زمینه هایمعنی بخش به یک فرم وخلق یک اثر معماری                          97
3-7- معماری ارگانیک                                                                                 98
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی طرح مجموعه توریستی                            102
4-1- مقدمه      103
4-2- اصول مبانی کلی در برنامه ریزی فیزیکی                                                                                    106
4-3- اصول و مبانی برنامه ریزی فیزیکی سایت                                           107
4-4- ارائه سطوح و معیارهای طرح ریزی کاربریهای مجموعه                                                   109
4-5-2-کاربری کتابخانه                                    114
فصل پنجم : ضوابط و مقررات طرح                                                                                131
5-1- کاربری اقامتی و پذیرائی (هتل و رستوران)                                               132
5-2- کاربری کمپینگ                                        132
5-3- کاربری تفریحی (شهربازی)                                    133
5-4- کاربری تجاری                                        133
5-5- کاربری پارک و فضای آزاد                                    134
5-6- کاربری مذهبی                                        134
5-7- کاربری فرهنگی                                        134
5-8- کاربری کتابخانه                                        135
5-9- کاربری سینما و سالن چند منظوره                                                                        135
5-10- کاربری مرکز تحقیقات علمی                                               136
5-11- کاربری سالن بازیهای فکری و کامپیوتری                                                                   136
5-12- کاربری مجتمع ورزشی                                    136
5-13- کاربری اداری (مدیریت)                                    137
5-14- کاربری تفریحی (غرفه های سرگرمی)                                           137
5-15- کاربری نمایشگاه  گل و گیاه                                               137
5-16- کاربری درمانی                                         137
5-17- کاربری رستوران                                        138
فصل ششم : پوشش خاکی و گونه های گیاهی محدوده طرح                                                           139
6-1- مقدمه                                             140
6-1-1-هدف                                        140
6-1-2-روش کار                                        141
6-1-2-1-موقعیت جغرافیائی و ارتباطات                            142
6-1-2-2- وضعیت اقلیمی و هوا شناسی منطقه                                                                                                      142
6-1-2-3-زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک محدوده  مجموعه توریستی                                                                 145
6-2-پوشش خاکی                                                                                                                                                                  149
6-2-1- آبرفت دشت سیلابی رود
149
6-2-2- یافته های بررسی های ژئوتکنیک محل                             150
6-3- فضای سبز                                                                                                152
6-3-1- بررسی فضا های سبز موجوداطراف مجموعه توریستی
6-3-2-تلفیق اطلاعات موجودنتیجه گیری وپیشنهادات        157
6-3-3-گونه های گیاهی سازگار منطقه                                                                    106
فصل هفتم : نمونه ها و مصادیق                                                                                                 162
7-1-هتل ساحلی جومیرا وبرج العرب (دوبی)                             163
7-2- مرکز فرهنگی جیبائودر نومئا                                           165
فصل هشتم : تحلیل سایت                                                                    167
8-1- موقعیت  مجموعه توریستی نسبت به شهر مازندران                          168
8-2- نحوه استقرار سایت در کناره  مجموعه توریستی                             169
8-3- نحوه دسترسی به سایت                                         170
8-4- توپو گرافی سایت                                                             171
8-5- جهت تابش خورشید وبادهای غالب                                   172
8-6- دیدهای مختلف سایت                                                              173
فصل نهم : معرفی پروژه                                                                                                            174
9-1- روند طراحی                                                       175
9-2- ایده طراحی                                                                                                                                                                 176
9-3-                                                                                                                                                      177
9-4-                                                   178
9-5- برنامه ریزی فیزیکی                                                                                                                                                       180
9-6- سازه                                                        181
9-7- تاسیسات                                            182
9-8-تاسیسات الکتریکی                                                                                                                                                       184
9-10- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی اطفای حریق                                                                                                          184
9-11- معرفی پروژه و نقشه های آن                                                                                   185

28000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :185 صفحه
لینک کوتاه : https://motaleat.cad30ty.com/?p=264
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۰۶
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  مطالعات مجموعه توریستی گردشگری مازندران
قیمت : 28 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
28000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + شانزده =