×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com
بزرگترین فروشگاه مطالعات معماریمرجع مطالعات و رساله های معماری
تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری
  • 4
  • The Godfather Architectural Studies
  • Reference Architecture writings
  • مرجع مطالعات معماری

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی کوهستان

مطالعات مجموعه توريستي تفريحي کوهستان
0

23000 تومان – دانلود

فهرست مطالب
عنوان                                                                  صفحه

چکیده
مقدمه
فصل اول : مطالعات پایه طرح                                                               1
1-1- بررسی امکانات و روند رشد فیریکی و کالبدی شهر و محدوده مورد مطالعه                                                 2
1-1-1-بررسی روند رشد فیزیکی شهر اردبیل                              2
1-1-2-بررسی امکان رشد کالبدی – حدود و جهات و مراحل توسعه شهر                4
1-1-3-امکانات رشد فیزیکی شهر                                8
1-1-4-جهات مختلف توسعه شهر                                 9
1-1-5-روند رشد فیزیکی محدوده مورد مطالعه                            10
1-2- امکانات ارتباطی داخلی و خارجی زمین محدوده طرح                                           11
1-2-1-شبکه ارتباطی در مقیاس شهر                                11
1-2-2-شبکه ارتباطی محدوده طرح و نحوه ارتباط و اتصال آن با شبکه شهری                             15
1-3- قابلیت های تقسیم زمین به واحدهای شهری و موقعیت زمین طرح در طرحهای مصوب نظام ناحیه بندی در شهر    16
1-4- بررسی شیب و شکل زمین                                     17
1-4-1-شیب زمین در مقیاس شهر و سیستم کلی دفع آبهای سطحی شهر                17
1-4-2-شیب و شکل زمین محدوده گردشگری اطراف دریاچه شورابیل                                         20
فصل دوم : جغرافیای استان اردبیل                                                       22
2-1- موقعیت                                            24
2-2-تحولات زمین شناسی                                                                                                                                                      25

2-3- آب و هوا                                             26
2-3-1-عوامل تشکیل دهنده آب و هوای استان اردبیل                         26
2-3-2-عرض جغرافیائی                                     27
2-3-3-جریانات هوایی                                     27
2-3-4-دریای خزر                                                    28
2-4- ناهمواریهای استان                                         28
2-4-1-سبلان                                         29
2-4-2-ارتفاعات باغرو                                    30
2-4-3-کوههای تالش                                    30
2-5- حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها                                                31
2-5-1-حوزه آبریز خزر                                    31
2-5-2-رود ارس                                        31
2-5-3-بالها رود                                         32
2-6- دشت ها                                                32
2-6-1-دشت مغان                                                     33
2-6-2-دشت مشگین شهر                                    33
2-6-3-دشت اردبیل                                    33
2-6-4-دشت خلخال                                                 34
2-7- وی‍‍‍‍‍‍‍ژگیهای جمعیت استان اردبیل                                                                                                                                      34
2-7-1- زندگی عشایری                                                                                                                                    35
2-7-1-1-ایل مهم استان                                                                                                                             35
2-7-1-2-مشاغل وتولیدات عشایر استان                                                                                                     36
2-8- تقسیمات سیاسی استان اردبیل                                                 37
2-9- معادن استان                                                                                                                                                                38
2-10- قطب های گردشگری                                                                                                           38
2-10-1-قطب توریستی سرعین                                            38
2-11- شهرستان اردبیل                                         41
2-11-1-موقعیت و حدود شهرستان اردبیل                            41
2-11-2-سابقه تاریخی و وجه تسمیه شهرستان اردبیل                        42
2-11-3-موقعیت طبیعی                                     43
2-11-4-آب و هوای اردبیل                                    45
2-11-4-1-آبهای اردبیل                                    52
2-11-4-1-1-منابع آب                                    53
2-11-4-1-1-1-بارشهای فصلی                                 53
2-11-4-1-1-2-قنات ها و سرچشمه ها                                       54
2-11-4-1-1-3-سد ها وبندها                                                                                                                    54
2-11-4-1-2-آبهای سطحی                                55
2-11-4-1-2-1-رود ارس یا آراز                                55
2-11-4-1-3-آبهای راکد                                55
2-11-4-1-3-1-دریاچه شورابیل                                55
2-11-4-1-3-2-دریاچه نئور اردبیل                            57
2-11-4-1-4-مصارف گوناگون آب                            57
2-11-5- پوشش گیاهی و حیات جانوری اردبیل                                                                                                    58
2-11-5-1- پوشش گیاهی                                                                                                                           58
2-11-5-2- پوشش جانوری                                                                                                                        60
2-11-6-ویژگیهای جمعیتی                                                60
2-11-7-ویژگیهای اقتصادی و معیشتی در شهرستان اردبیل                                                                               60              2-11-7-1-کشاورزی                                                                                  61
2-11-7-2-دامداری                                    62
2-11-7-3-صنایع دستی                                     63
2-11-7-4-صنایع ماشین                                                                           64
2-11-8-ویژگیهای فرهنگی شهر اردبیل                                                   65
2-11-8-1-نهادهای فرهنگی در شهر اردبیل                            65
2-11-8-2-بازیها و تفریحات سالم                                65
2-11-8-3-مراسم مذهبی در اردبیل                                                      66
2-11-9-جاذبه های طبیعی و تاریخی اردبیل                                                   66
2-11-9-1-جاذبه های طبیعی                                66
2-11-9-2-جاذبه های تاریخی                                66
2-11-10-راههای اردبیل                                                                                                                                       70
2-11-10-1-جاده های ارتباطی خارجی اردبیل                                                                                            70
2-11-10-1-1-اردبیل-تبریز                                                                                                                        70
2-11-10-1-2- اردبیل-آستارا                                                                                                                     70
2-11-10-1-3-اردبیل – مشکین شهر                                                                                                           71
2-11-10-1-4- اردبیل –خلخال                                                                                                                  71
2-11-10-2-شبکه ارتباطی شهرستان                                                                                                            71
2-11-10-2-1- شبکه ارتباطی وضع موجود اردبیل                                                                                      71
فصل سوم : مبانی نظری طرح معماری                                                     72
3-1- مبانی نظری طرح معماری                                    73
3-2- عوامل مؤثر در طراحی                                                           74
3-2-1-ویژگی بومی و منطقه ای محیط                                             74
3-2-2-ویژگی  طبیعی محیط                                                                      80
3-2-2-1-معماری واکولوژی                                                                                                                        83
3-2-2-2- فرهنگ واکولوژی                                                                                                                       85
3-2-2-3- معماری در محیط                                                                                                                         87
3-2-2-3-1-محیطهای شهری                                                                                                                        88
3-2-2-3-2-محیطهای عمومی واقع در محیط شهری                                                                                    89
3-2-2-3-3-پیاده روی یک عنصر انسانی                                         90
3-4- معماری یعنی خلاقیت                                                                                               92
3-4-1-زمینه های خلاقیت                                    94
3-4-2-تخیل                                        95
3-4-3-نمایش ارزش – نظم و بی نظمی (تضاد)                            96
3-5-حرکت از جزبه کل وکلبه جز                                                                                                                                         97
3-6-زمینه هایمعنی بخش به یک فرم وخلق یک اثر معماری                                                                                                  97
3-7- معماری ارگانیک                                                                                                                                                          98
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی طرح مجموعه توریستی شورابیل                               102
4-1- مقدمه                                             103
4-2- اصول مبانی کلی در برنامه ریزی فیزیکی                                                                                    106
4-3- اصول و مبانی برنامه ریزی فیزیکی سایت                                           107
4-4- ارائه سطوح و معیارهای طرح ریزی کاربریهای مجموعه                                                   109
4-4-1-فضاهای اقامتی و پذیرائی                                109
4-4-1-1-کابری هتل                                    109
4-4-1-2-کاربری کمپینگ                                    112
4-4-1-3-کاربری رستوران                                    113
4-5- فضاهای فرهنگی                                                    114

4-5-2-کاربری کتابخانه                                    114
4-5-3-کاربری سینما و سالن چند منظوره                            116
4-6- کاربری فضاهای تفریحی                                    118
4-6-1-کاربری شهربازی                                    118
4-6-2-کاربری بازیهای فکری و کامپیوتری                            119
4-6-3-کاربری باغ وحش                                    120
4-7- کاربری پارکینگ (حاشیه ای ، عمومی ، پارک سوار)                                             121
4-8- کاربری ورزشی                                        122
4-9- کاربری تجاری                                        125
4-10- کاربری پارک و فضای آزاد                                    126
4-11- کاربری پارک جنگلی                                                           128
4-12- کاربری مذهبی                                         129
4-13- کاربری درمانی                                        129
فصل پنجم : ضوابط و مقررات طرح                                                                                131
5-1- کاربری اقامتی و پذیرائی (هتل و رستوران)                                               132
5-2- کاربری کمپینگ                                        132
5-3- کاربری تفریحی (شهربازی)                                    133
5-4- کاربری تجاری                                        133
5-5- کاربری پارک و فضای آزاد                                    134
5-6- کاربری مذهبی                                        134
5-7- کاربری فرهنگی                                        134
5-8- کاربری کتابخانه                                        135
5-9- کاربری سینما و سالن چند منظوره                                                                        135

5-10- کاربری مرکز تحقیقات علمی                                               136
5-11- کاربری سالن بازیهای فکری و کامپیوتری                                                                   136
5-12- کاربری مجتمع ورزشی                                    136
5-13- کاربری اداری (مدیریت)                                    137
5-14- کاربری تفریحی (غرفه های سرگرمی)                                           137
5-15- کاربری نمایشگاه  گل و گیاه                                               137
5-16- کاربری درمانی                                         137
5-17- کاربری رستوران                                        138
فصل ششم : پوشش خاکی و گونه های گیاهی محدوده طرح                                                           139
6-1- مقدمه                                             140
6-1-1-هدف                                        140
6-1-2-روش کار                                        141
6-1-2-1-موقعیت جغرافیائی و ارتباطات                            142
6-1-2-2- وضعیت اقلیمی و هوا شناسی منطقه                                                                                                      142
6-1-2-3-زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک محدوده دریاچه شورابیل                                                                  145
6-2-پوشش خاکی                                                                                                                                                                  149
6-2-1- آبرفت دشت سیلابی رود خانه بالخلی                                                                                                        149
6-2-2- یافته های بررسی های ژئوتکنیک محل                                                                                                     150
6-3- فضای سبز                                                                                                                                                                      152
6-3-1- بررسی فضا های سبز موجوداطراف شورابیل                                                                                             152
6-3-2-تلفیق اطلاعات موجودنتیجه گیری وپیشنهادات                                                                                           157
6-3-3-گونه های گیاهی سازگار منطقه                                                                    106

فصل هفتم : نمونه ها و مصادیق                                                                                                 162
7-1-هتل ساحلی جومیرا وبرج العرب (دوبی)                                                                                                                        163
7-2- مرکز فرهنگی جیبائودر نومئا                                                                                                                                        165
فصل هشتم : تحلیل سایت                                                                    167
8-1- موقعیت دریاچه شورابیل نسبت به شهر اردبیل                                                                                                                168
8-2- نحوه استقرار سایت در کناره دریاچه شورابیل                                                                                                               169
8-3- نحوه دسترسی به سایت                                                                                                                                                170
8-4- توپو گرافی سایت                                                                                                                                                        171
8-5- جهت تابش خورشید وبادهای غالب                                                                                                                             172
8-6- دیدهای مختلف سایت                                                                                                                                                 173
فصل نهم : معرفی پروژه                                                                                                            174
9-1- روند طراحی                                                       175
9-2- ایده طراحی                                                                                                                                                                 176
9-3- تندیس گری با نور                                                                                                                                                       177
9-4- بیان طراحی                                                       178
9-5- برنامه ریزی فیزیکی                                                                                                                                                       180
9-6- سازه                                                        181
9-7- تاسیسات                                            182
9-8-تاسیسات الکتریکی                                                                                                                                                         183
9-9- جمع آوری آبهای سطحی                                     184
9-10- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی اطفای حریق                                                                                                          184
9-11- معرفی پروژه و نقشه های آن                                                                                   185

فهرست نقشه هاوشکل ها
عنوان                                                 صفحه

نقشه شماره 1-1 موقعیت شهر اردبیل در مسیرهای مواصلاتی                                                                                    5
نقشه شماره 1-2 توسعه شهر اردبیل از سال 1320 تا کنون                                                                                         6
نقشه شماره 1-3 طرح پیشنهادی دریاچه شورابیل در طرح تفصیلی                                                                            16
شکل شماره2-1 نقشه کشور ایران وموقعیت استان اردبیل در کشور                                                                           23
شکل شماره2-2 تقسیمات سیاسی استان اردبیل                                                                                                      23
شکل شماره2-3 کوه سبلان از جاذبه های استان اردبیل                                                                                           29
شکل شماره2-4 دریاچه شورابیل اردبیل                                                                                                               56
شکل شماره2-5 بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از جاذبه های تاریخی اردبیل                                                               69
شکل شماره 7-1 عکسهایی ازهتل ساحلی جومیرا وبرج عرب                                                                                  164
شکل شماره 7-2 عکسهایی از مرکز فرهنگی جیبائو در نومئا                                                                                   166
نقشه شماره 8-1موقعیت دریاچه شورابیل نسبت به شهر اردبیل                                                                                168
نقشه شماره 8-2 نحوه استقرار سایت در کناره دریاچه شورابیل                                                                               169
نقشه شماره 8-3 نحوه دسترسی به سایت                                                                                                             170
شکل شماره8-4 نمایی از سایت                                                                                                                          171
نقشه شماره 8-5 جهت تابشخورشید وبادهای غالب                                                                                               172
نقشه شماره 8-6 دیدهای مختلف سایت                                                                                                              173

فهرست جداول

عنوان                                                                صفحه
جدول شماره 1-1 روند رشد فیزیکی و جمعیتی شهر اردبیل در طی دوره های مختلف آماری                                                           4
جدول شماره 2-1 مشخصات حدود استان اردبیل در سال 1378                                                                                                      25
جدول شماره 2-2 تعداد خانوار و جمعیت بر حسب نوع خانوار و به تفکیک ساکنو غیر سکن در سال 1380                                     34
جدول شماره 2-3 تعداد حانوارهای معمولی ساکن استان اردبیل بر حسب بعد خانوار در سالهای 65-70-75-80                              35
جدول شماره 2-4 اسامی طوایف ایل ، ایل سون استان اردبیل                                                                                                          35
جدول شماره 2-5 تقسیمات کشوری استان                                                                                                                                     37
جدول شماره 2-6 اطلاعات مربوط به آخرین تقسیمات کشوری بر حسب شهرستان در سال 1378                                                   40
جدول شماره 2-7 تعداد آبادی های استان بر حسب نوع و وضعیت سکونت آبادی                                                                          40
جدول شماره 2-8 حداقل مطلق سالانه درجه حرارت ثبت شده ایستگاههای سینوپتیک 78-74 (سانتیگراد)                                       46
جدول شماره 2-9 متوسط سالانه رطوبت ثبت شده ایستگاههای سینوپتیک 78-74 (درصد)                                                             47
جدول شماره 2-10 حداقل مطلق سالانه درجه حرارت ثبت شده ایستگاههای سینوپتیک 78-74 (درصد)                                         47
جدول شماره 2-11 تعداد روزهای یخبندان ثبت شده ایستگاههای سینوپتیک 78-74 (درصد)                                                        47
جدول شماره 2-12 مقادیر سالانه پارامترهای هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک در سال 1378                                                         47
جدول شماره 2-13 مقادیر سالانه پارامترهای هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک در سال 1378                                                         48
جدول شماره 2-14 مقادیر سالانه پارامترهای هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک در سال 1378                                                         48
جدول شماره 2-15 درجه حرارت دما در ماههای مختلف سال بر حسب سانتیگراد                                                                          49
جدول شماره 2-16 اوضاع جوی ماهانه گزارش شده از ایستگاههای هواشناسی اردبیل در سال 1378                                              50
جدول شماره 2-17 مقادیر سالانه پارامترهای هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک در سال 1378                                                         51
جدول شماره 2-18 منابع مورد استفاده از آبهای زیرزمینی                                                                                                              54

جدول شماره 2-19 سد های مخزنی بزرگ در دست بهره برداری و در دست ساخت استان اردبیل                                                  54
جدول شماره 2-20 مقدار مصرف آب در بخش های مختلف استان اردبیل به تفکیک دست – 1375                                              57
جدول شماره 2-21  مساحت پارکهای جنگلی طبیعی – فضای سبز و ذخیره گاههای جنگلی بر حسب هکتار 1381                          59
جدول شماره 4-1 حداقل مساحت زمین و حدکثر نسبت زیربنا و طبقه به مساحت زمین در احداث هتل ها                                       106
جدول شماره 4-2 برنامه ریزی فیزیکی جهت احداث کمپینگ به تعداد 400 نفر                                                                             113
جدول شماره  4-3 برنامه ریزی فیزیکی جهت احداث مرکز تحقیقات علمی و کتابخانه                                                                   115
جدول شماره  4-4 برنامه ریزی فیزیکی جهت احداث سینما                                                                                                           117
جدول شماره  4-5 برنامه ریزی فیزیکی جهت احداث استخر                                                                                                         123
جدول شماره  4-6 برنامه ریزی فیزیکی جهت احداث سالنهای ورزشی                                                                                          124
جدول شماره  4-7 جدول فضاهای بکاررفته در مجموعه با توجه به نوع کاربری                                                                             130
جدول شماره 5-1 ضوابط و مقررات کاربری اقامتی و پذیرائی                                                                                                       132
جدول شماره 5-2 ضوابط و مقررات کاربری کمپینگ                                                                                                                  132
جدول شماره 5-3 ضوابط و مقررات کاربری تفریحی                                                                                                                   133
جدول شماره 5-4 ضوابط و مقررات کاربری مجتمع های تجاری                                                                                                  133
جدول شماره 5-5 ضوابط و مقررات کاربری پارک و فضای آزاد                                                                                                 134
جدول شماره 5-6 ضوابط و مقررات کاربری مذهبی                                                                                                                     134
جدول شماره 5-7 ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی                                                                                                                   134
جدول شماره 5-8 ضوابط و مقررات کاربری کتابخانه                                                                                                                   135
جدول شماره 5-9 ضوابط و مقررات کاربری سینما و سالن چند منظوره                                                                                         135
جدول شماره 5-10 ضوابط و مقررات کاربری مرکز تحقیقات علمی                                                                                             136
جدول شماره 5-11 ضوابط و مقررات کاربری سالن بازیهای فکری و کامپیوتری                                                                           136
جدول شماره 5-12 ضوابط و مقررات کاربری مجتمع ورزشی                                                                                                      136

جدول شماره 5-13 ضوابط و مقررات کاربری اداری (مدیریت)                                                                                                    137
جدول شماره 5-14 ضوابط و مقررات کاربری تفریحی (غرفه های سرگرمی)                                                                                137
جدول شماره 5-15 ضوابط و مقررات کاربری نمایشگاه گل و گیاه                                                                                               137
جدول شماره 5-16 ضوابط و مقررات کاربری درمانی                                                                                                                  137
جدول شماره 5-17 ضوابط و مقررات کاربری رستوران                                                                                                               138
جدول شماره 6-1 جدول میانگین باد سالانه بر حسب دفعه گوه (نات)                                                                                           143
جدول شماره 6-2 جدول میانگین دمای ماهانه و جهت باد غالب در هر یک از ماههای سال                                                            144

23000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :198 صفحه
لینک کوتاه : https://motaleat.cad30ty.com/?p=171
نوشته شده در : ۱۳۹۵-۰۱-۰۴
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  مطالعات مجموعه توریستی تفریحی کوهستان
قیمت : 23 هزارتومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
23000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =