×

تغییرات و بروزرسانی ها :

امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
Tel : 0 9 3 8 8 3 2 2 4 8 7
Email : Persian.memar[at]gmail[dot]com

بزرگترین فروشگاه مطالعات معماری

مرجع مطالعات و رساله های معماری

تیم مطالعاتی و تحقیقاتی کَدسیتی که زیر مجموعه گروه معماری اِشِل می باشد کار و فعالیت خود را در زمینه ارائه مجموعه پروژه های معماری و همچنین تحقیقاتی معماری شروع کرده تا بتواند به معماران و علاقمندان به آن خدمت کند. [بیشتر بخوانید]
مرجع مطالعات و رساله های معماری

دانلود مطالعات هنرستان معماری

دانلود مطالعات هنرستان معماری
0

دانلود مطالعات هنرستان معماری

18000 تومان – دانلود

Contents
چکیده:    ۱۲
مقدمه:    ۱۴
فصل اول:    ۱۶
کلیات    ۱۶
۱-۱-بیان مساله و سوال های تحقیق    ۱۸
طرح مساله:    ۱۸
۲-۱-سابقه وظرورت انجام تحقیق    ۱۹
۳-۱ اهداف تحقیق    ۱۹
۴-۱-چه کاربردی از انجام این تحقیق متصور است؟    ۲۱
۵-۱-روش تحقیق    ۲۱
فصل دوم    ۲۳
تعاریف و مبانی نظری معماری مدارس    ۲۳
۱-۲-طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری    ۲۴
ارائه آموزشهای غیر مستقیم وگروهی با ایجاد کارگاه های جنبی    ۲۵
۳-۱-۲-محیط دلپذیر    ۲۶
۴-۱-۲-وضوح و خوانایی    ۲۶
۵-۱-۲-تنوع    ۲۶
طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری دانش آموزان    ۲۷
۶-۱-۲-ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت    ۲۷
۷-۱-۲-رعایت عوامل زیباشناسی    ۲۷
۸-۱-۲-همسازی با اقلیم    ۲۸
۳-۲- شکل گیری  محیط های آموزشی در فضای بدون مرز    ۲۸
-۱-۳-۲-تعریف فضا    ۲۹
۲-۳-۲-فضای بینابین    ۳۰
۳-۳-۲-فضای بدون مرز    ۳۰
۴-۳-۲-بینابینی در فضای معماری    ۳۱
۵-۳-۲-معماری بدون مرز    ۳۱
۶-۳-۲-محیط آموزشی    ۳۲
۷-۳-۲-قابلیت های محیط آموزشی    ۳۲
۸-۳-۲-یادگیری    ۳۳
۹-۳-۲-آموزش    ۳۳
۱۰-۳-۲-انعطاف پذیری    ۳۴
-سیر تحول مدارس    ۳۴
مدارس رایج    ۳۵
مفهوم دیوار    ۳۵
مدرسه معلم محور    ۳۶
مدارس باز    ۳۶
مدارس بدون دیوار    ۳۷
ارزیابی مدارس باز و بدون دیوار    ۳۷
شاخصه های مدرسه بدون مرز در مدارس سنتی ایران    ۳۹
۲-۲-پویایی، حلقه ی گمشده فضاهای آموزشی(۳)    ۳۹
اهمیت فضاهای آموزشی    ۳۹
معماری و فضای آموزشی    ۴۰
پویایی ، تعاریف و مفاهیم    ۴۳
پویایی در فضاهای آموزشی سنتی :    ۴۵
پویایی در نظام آموزشی معاصر :    ۴۶
۳-۲-راهکارهای کالبدی برای تحقق طرح مدرسه پویا:    ۴۶
پویایی در حیاط    ۴۷
پویایی در دیوار    ۴۷
پویایی در راهرو    ۴۸
پویایی در کلاس    ۴۸
درباره هنرستان    ۴۹
-اهداف شاخه تحصیلی    ۴۹
زمینه صنعت :    ۵۰
-۲- (تاریخ تحولات مدارس در ایران –دکتر علیرضا سمیع آذر -۱۳۷۶)    ۵۱
۲-۲-۲-دوره سلجوقیان (۱۱۸۸-۱۰۳۰ میلادی)    ۵۲
۳-۲-۲-دوره صفویان(۱۷۲۲-۱۵۰۱)    ۵۴ (۱۷۲۲-۱۵۰۱)    ۵۴
فصل سوم :    ۵۹
اقلیم و معماری پایدار :    ۵۹
۱-۳-شرایط اقلیمی د ریای خزر    ۵۹
۲-۳-شناخت الگوهای معماری پایدار    ۵۹
۳-۳-اصول معماری سبز    ۵۹
۴-۳-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی    ۵۹
خصوصیات آب وهوایی این کناره به قرار زیر است:    ۶۰
بافت شهری:    ۶۱
خصوصیات کلی بافت شهری وروستایی در این منطقه :    ۶۱
خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه :    ۶۲
نوع مصالح :    ۶۲
نیازهای حرارتی    ۶۲
راهبردهای طراحی    ۶۳
اندازه پنجره ها و سایه بان    ۶۵
مصالح ساختمان و رنگ سطوح خارجی    ۶۶
۲-۳-تعریف معماری پایدار    ۶۶
۳-۳-اصول معماری سبز:    ۶۷
بام سبز    ۶۸
۴-۳-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی    ۶۹
راهکارهای بهینه سازی در ساختمان های آموزشی موجود    ۷۰
راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آینده    ۷۱
فصل چهارم    ۷۳
نمونه های داخلی و خارجی    ۷۳
نمونه داخلی:    ۷۳
۱-۴-هنرستان هنرهای زیبای اصفهان    ۷۳
نمونه خارجی:    ۷۳
۲-۴-دانشگاه زنان ایوا      Ewha Campus Center    ۷۳
۳-۴-مدرسه معماری مارنه                                         MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE    ۷۳
هنرستان هنرهای زیبا    ۷۴
اطلاعات کلی    ۷۴
تاریخچه:    ۷۵
گوشه ای از امکانات هنرستان هنرهای زیبای اصفهان:    ۸۳
شناخت کلی پروژه    ۸۶
دانشگاه زنان ایوا    ۸۷
اقلیم سئول    ۸۸
عکس هوایی    ۸۸
سیر کولاسیون:    ۸۹
ورودی های بنا    ۸۹
ورودی ها و روابط مسیر و فضا  (طبقه GL)    ۸۹
ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه اول (b1)    ۹۰
شکل افقی سیرکولاسیون طبقه اول (b1)    ۹۰
ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه دوم (b2)    ۹۱
طبقه دوم (b2)    ۹۲
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه سوم (b3)    ۹۲
طبقه سوم (b3)    ۹۳
ورودی ها و روابط مسیر و فضا   طبقه چهارم (b4)    ۹۳
طبقه چهارم (b4)    ۹۴
ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه پنجم (b5)    ۹۵
طبقه پنجم (b5)    ۹۵
ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه ششم (b6)    ۹۶
طبقه ششم (b6)    ۹۷
تحلیل احجام و فرم:    ۹۷
سلسله مراتب عملکردی    ۹۹
تنوع:    ۱۰۰
سادگی:    ۱۰۱
ارتباط پلان با نماها و یا مقاطع    ۱۰۲
تکرار:    ۱۰۲
چگونگی های فضایی    ۱۰۳
فرم های برش یافته    ۱۰۴
فرم های الحاقی    ۱۰۴
تعریف فضا به وسیله عناصر افقی    ۱۰۷
سلسله مراتب دید    ۱۰۸
دیواره های جدا کننده:    ۱۱۰
مصالح و بافت    ۱۱۱
رنگ    ۱۱۲
رنگ قهوه ای کف طبقات اول تا سوم:    ۱۱۳
نورپردازی مصنوعی:    ۱۱۴
نتیجه گیری    ۱۱۵
MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE    ۱۱۷
دید کلی طرح:    ۱۱۸
برنامه طرح :    ۱۱۹
پاسخگویی طرح:    ۱۲۰
سازماندهی و برنامه ریزی:    ۱۲۱
پاسخگویی به بافت منطقه:    ۱۲۳
فضاهای ارتباطی    ۱۲۴
سیرکولاسیون    ۱۲۵
پاسخگویی به اقلیم :    ۱۲۶
سلسله مراتب:    ۱۲۹
نتایج حاصل از بررسی:    ۱۳۱
استانداردها و برنامه فیزیکی    ۱۳۳
فضاهای بسته هنرستان های فنی و حرفه ای :    ۱۳۵
رشته ها وکارگاه های هنرستان فنی و حرفه ای(رشته های سبک)    ۱۳۶
مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی داخل یا کنار مراکز آموزشی    ۱۳۷
تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی    ۱۳۷
میز و نیمکت مدارس:    ۱۳۸
میز وصندلی مدرس:    ۱۳۸
میز و نیمکت دونفره مدارس:    ۱۳۹
صندلی دسته دار :    ۱۴۰
میز تحریر :    ۱۴۱
ابعادصندلیهای میز تحریر:    ۱۴۲
میز نقشه کشی مدارس:    ۱۴۳
تجهیزات میز کامپیوتر    ۱۴۳
تجهیزات کتابخانه ها :    ۱۴۴
ابعاد میز کتابخانه ها    ۱۴۵
قفسه کتاب مدارس    ۱۴۶
ویژگیهای تجهیزات آزمایشگاهی    ۱۴۶
حداقل فواصل و ابعاد تجهیزات (میز وصندلی):    ۱۴۸
چیدمان کلاسهای مقاطع دبیرستان:    ۱۵۰
چیدمان سایر فضاهای قابل استفاده در کلیه مقاطع    ۱۵۲
اطلاعات موجود در زمینه مکانیابی    ۱۵۳
ضمیمه طراحی-« ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی »    ۱۵۶
ضوابط فضاهای آموزشی:    ۱۵۶
عوامل آسیب زا در ساختمان مدارس    ۱۵۷
روشهای نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی    ۱۵۷
۴)عوامل بنیادین در طراحی فضای داخلی مدارس :    ۱۵۸
اصول سازماندهی فضائی مدارس :    ۱۵۹
اصول وضوابط طراحی مدارس    ۱۵۹
جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس    ۱۶۲
شیوه های اصلی ساماندهی شکلی توده ساختمان :    ۱۶۳
فصل ششم:    ۱۶۴
بررسی وتحلیل بستر و محیط پروژه    ۱۶۴
مختصری درباره رویان    ۱۶۵
موقعیت سایت در وضع موجود :    ۱۶۶
کاربری های حواشی سایت و امکان گسترش:    ۱۶۷
دسترسی های موجود سایت و موقعیت ورودی ها :    ۱۶۷
احکام:    ۱۶۸
توپو گرافی ،خط زمین و خط افق :    ۱۶۸
دید از داخل به خارج    ۱۶۹
دید از خارج به داخل:    ۱۷۱
احکام :    ۱۷۱
اقلیم    ۱۷۱
احکام    ۱۷۲
نور :    ۱۷۳
آلودگی صوتی :    ۱۷۴
تقسیم سایت به دو بخش آرام و شلوغ    ۱۷۵
فصل هفتم :    ۱۷۷
تجزیه وتحلیل طرح نهایی    ۱۷۷
آرایش عرصه ها:    ۱۸۰
فصل هفتم: برنامه فیزیک طرح    ۱۸۳
برنامه فیزیکی    ۱۸۹
بام سبز    ۱۹۲
فصل هشتم: مبانی طراحی معماری پروژه    ۱۹۳
۱- مبانی نظری خاص طرح:    ۱۹۳
سرانجام    ۱۹۵
منابع:    ۱۹۶

18000 تومان – دانلود
تعداد صفحات :196 صفحه
لینک کوتاه : http://motaleat.cad30ty.com/?p=809
نوشته شده در : فروردین ۱۷, ۱۳۹۵
پیشنهاد این محصول به دوستانتانQR:  دانلود مطالعات هنرستان معماری
قیمت : 28 هزار تومان
لطفا قبل از خرید قوانین را به دقت مطالعه نمایید
18000 تومان – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *